Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την MAINSYS MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS, έχει πρωταρχική σημασία η προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων φυσικών προσώπων, που έρχονται σε επαφή ή συναλλάσσονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την εταιρία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η ομόρρυθμη εταιρία με το διακριτικό τίτλο MAINSYS MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS, με έδρα στον Δήμο Καματερού Αττικής, Αιδινίου αριθ. 18, TK 13451 email: [email protected] τηλ: +30-210-2325330-333 website: https://www.mainsys.eu, ενημερώνει ότι, για τους σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων, φυσικών προσώπων (όπως ενδεικτικά, των πελατών της, των προμηθευτών αυτής, ως και του υποψήφιου προσωπικού της), σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας στα εξής στοιχεία, email: [email protected].

 

Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε [όπως το ονοματεπώνυμό σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ο αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.], καθώς και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που απορρέουν από το βιογραφικό σημείωμα στις περιπτώσεις που το υποβάλετε δια της ειδικής φόρμας αποστολής βιογραφικών σημειωμάτων της εταιρείας στα πλαίσια της θέσης υποψηφιότητας για την κάλυψη θέσεων εργασίας σε αυτήν, τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

 

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

(α) η εκτέλεση σύμβασης ή η πρόθεση ανάθεσης σύμβασης, όπως για παράδειγμα η εκτέλεση ενός έργου, ή η παροχή υπηρεσιών, με σκοπό την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων στο εν λόγω πλαίσιο.

(β) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας.

(γ) η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο ή πράξεις της Διοίκησης, ιδίως στις περιπτώσεις που προβλέπεται η δημοσίευση πράξεων και στοιχείων της εταιρίας σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και η γνωστοποίηση στοιχείων στο πλαίσιο συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς η διαχείριση αιτημάτων για αποζημίωση από προκληθέντα ατυχήματα κατά την εκτέλεση ενός έργου, η διαχείριση δικαστικών υποθέσεων κτλ.

(δ) η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτουν το κείμενο νομικό πλαίσιο ή με βάση τις συμβατικές σχέσεις ή κατά την επαφή με τα τμήματα της εταιρείας μας.

(ε) η πρόδηλη δημοσιοποίηση από το υποκείμενο των δεδομένων και η επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την προστασία ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου (στην περίπτωση που το υποκείμενο είναι ανίκανο σωματικά ή νομικά να συγκατατεθεί) είναι οι νόμιμοι λόγοι για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τυχόν παρεχόμενες πληροφορίες που αφορούν δεδομένα υγείας.

 

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Για την ορθή τήρηση των συμβατικών μας δεσμεύσεων και την διατήρηση της μεταξύ μας επικοινωνίας.

Από την μεταξύ μας συμβατική σχέση, είτε πρόκειται για σύμβαση εκτέλεσης εργασιών από εργολάβο/υπεργολάβο, σύμβαση προμήθειας, σύμβαση παροχής υπηρεσιών, σύμβαση μίσθωσης κ.λπ., είτε πρόκειται για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε προσυμβατικό στάδιο, αντλούμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ομαλή εξέλιξη της μεταξύ μας συνεργασίας, όπως  για την υπογραφή τροποποιητικών πράξεων της κύριας σύμβασης έργου, την διαχείριση των οικονομικών εκκρεμοτήτων που τυχόν απορρέει από κάποια συνεργασία κ.λπ.

 

Για την επικοινωνία μας μαζί σας και τη διαχείριση της σχέσης μας με εσάς

Ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email ή τηλεφώνου για διαχειριστικούς λόγους, όπως για την ενημέρωση αναφορικά με την πορεία της μεταξύ μας συνεργασίας, για τον ορισμό μιας επαγγελματικής συνάντησης υποψηφίου προσωπικού, για την διαχείριση λοιπών αιτημάτων ή θεμάτων κ.λπ.

 

Για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις

Για τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα μας, στο διαδικτυακό χώρο του ΓΕΜΗ, αποφάσεων της εταιρίας (συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων των φυσικών προσώπων), τον ορισμό και γνωστοποίηση με καταστατική εξουσιοδότηση φυσικών προσώπων ως εκπροσώπων της εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που άπτονται των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.

 

Για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας και την προστασία προσώπων και αγαθών

Για την προστασία της ασφάλειας φυσικών προσώπων, υλικών και των εγκαταστάσεων της εταιρείας.

 

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Η MAINSYS MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

Κρατικές αρχές, Φορείς επιβολής του νόμου

Όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση νομοθετικά ή διοικητικά προβλεπόμενης υποχρέωσης ή τη διενέργεια ενός ελέγχου και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες, καθώς και στις περιπτώσεις συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Συνεργάτες της εταιρείας μας (συνεργάτες υπεργολάβους τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες, ελεγκτική εταιρία κτλ)

Η MAINSYS MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS διατηρεί συνεργάτες στους οποίους αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της (πχ. συμβάσεις υπεργολαβίας, διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών). Στις περιπτώσεις αυτές η MAINSYS MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους συνεργάτες στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.

Επιπλέον η MAINSYS MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS ενδέχεται να διαβιβάζει δεδομένα και σε άλλες εταιρίες του Ομίλου στον οποίο ανήκει, καθώς και σε συνεργαζόμενες τρίτες εταιρίες (πχ. σε μέλη Κοινοπραξιών ή ενώσεων εταιριών) με σκοπό την παροχή ενημέρωσης για την εικόνα της εταιρίας και υπό την προϋπόθεση ότι έχει παρασχεθεί συγκατάθεση από το φυσικό πρόσωπο, όπως αναφέρεται ως άνω και ότι ισχύουν τα προαναφερόμενα σχετικά με την έγγραφη ανάθεσης επεξεργασίας.

 

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα mεπιβάλλουν ανά περίπτωση οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης κατά τη διάρκεια ισχύος της και εν συνεχεία για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την MAINSYS MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

 

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον αρμόδιο τμήμα της εταιρείας  στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

 

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν δικαιολογείται ανάλογα με την περίπτωση.

 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

 

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.

 

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

 

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προτού την ανακαλέσετε. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στο αρμόδιο τμήμα της εταιρείας, ταχυδρομική διεύθυνση: [email protected].

 

Δικαίωμα καταγγελίας σε Εποπτική Αρχή

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected], ή στην εποπτική αρχή του κράτους μέλους της συνήθους διαμονής σας ή του τόπου εργασίας σας.

 

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η MAINSYS MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Για την ορθή λειτουργία του ιστότοπού μας, χρησιμοποιούμε cookies τα οποία αποθηκεύονται στην συσκευή σας.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι ένα μικρά τμήματα κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης από τον ιστότοπό μας όταν τον επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ώστε να μην χρειαστεί να τα εισάγετε εκ νέου σε πιθανή επόμενη επίσκεψή σας ή όταν περιηγείστε μεταξύ των συνδέσμων του ιστότοπου.

Τα cookies μπορούν να κατηγοριοποιηθούν από τον χρόνο ζωής τους και το domain στο οποίο ανήκουν. Όσον αφορά τον χρόνο διάρκειά τους, ένα cookie μπορεί να είναι ένα από τα εξής:

  • Cookie συνεδρίας (Session cookie) το οποίο διαγράφεται όταν ένας χρήστης κλείσει τον φυλλομετρητή του.
  • Μόνιμο cookie (Persistent cookie) το οποίο παραμένει στην τερματική συσκευή για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας μπορεί να δημιουργήσει τις παρακάτω κατηγορίες από Cookies:

Λειτουργικά cookies:

  • TS[μοναδικό αναγνωριστικό]: Το συγκεκριμένο cookie επιτρέπει στα συστήματα ασφαλείας μας να πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους ελέγχους στις συνεδρίες του ιστότοπου. Το συγκεκριμένο cookie είναι απαραίτητο για την ασφάλεια του ιστότοπου και των επισκεπτών του. Αποτελεί cookie συνεδρίας το οποίο διαγράφεται όταν ο χρήστης κλείσει τον φυλλομετρητή του.
  • cookie-agreed: Το συγκεκριμένο cookie χρησιμοποιείται για την εμφάνιση και απόκρυψη του παραθύρου ενημέρωσης των cookies. Αποτελεί μόνιμο cookie, το οποίο αποθηκεύεται για 100 μέρες.
  • has_js: Tο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου μας, Drupal ορίζει αυτό το cookie για την αποθήκευση των προτιμήσεων σας. Αποτελεί cookie συνεδρίας το οποίο διαγράφεται όταν ο χρήστης κλείσει τον φυλλομετρητή του.

 

Τα παραπάνω Cookies δεν αποθηκεύουν καμία πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίησή σας. Τα Cookies αυτά είναι απαραίτητα για την λειτουργία της ιστοσελίδας.